Syfte

BPW:s syfte är att stödja och lyfta fram kvinnors kompetens och yrkespotential.
Vårt motto är att stärka kvinnors karriärutveckling, hälsa och ekonomiska självständighet.

Värdegrund

 • Politiskt och religiöst obundet
  Medlemskapet är öppet för alla kvinnor, såväl yrkeskvinnor som studerande.
 • Jämställdhet
  Vi strävar efter jämställdhet inom arbetsliv och samhälle.
 • Värderingar
  Vi visar respekt för varandras olikheter.
 • Teamwork
  Laget före jaget.

Vi stödjer kvinnor i och utanför vår förening.

BPW:s sju principer

Dessa principer, the Women´s Empowerment Principles, lanserades i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars 2010 av UN Womens och United National Global Compact med syfte att uppmuntra fler kvinnor, företag och organisationer att satsa på en ökad jämställdhet i arbetslivet.
De sju principerna är:

 1. Jämställdhet på arbetsmarknaden.
 2. Likabehandling och motverka all form av diskriminering.
 3. Ekonomisk självständighet.
 4. Livslångt lärande.
 5. Främja yrkeskarriär.
 6. Medvetandegöra och öka våra medlemmars yrkes- och samhällsengagemang.
 7. Sprida kunskap om situationen för yrkeskvinnor i olika länder och verka för nätverksbyggande mellan kvinnor lokalt, nationellt och internationellt.

Våra tre fokusområden

Inom varje fokusområde finns möjligheter till fördjupning utifrån medlemmars önskemål på lokal nivå. Varje lokal klubb sätter egna mål för vilket fokusområde de väljer, vilket rapporteras till BPW Sweden som ett led i vårt erfarenhetsbyte och benchmarketing. Viktig kunskap och lärdom som förmedlas vidare till våra andra medlemsländer world wide.

 • Ekonomisk självständighet
 • Karriärutveckling
 • Hälsa

Värna om din ekonomi

Ekonomisk självständighet börjar med att värdesätta ditt eget arbete och utifrån det kunna löneförhandla och bevaka dina rättigheter.

För din lön påverkar din försörjning, eventuell föräldraförsäkring och din pension. Sambolagen, äktenskapsförord, försäkringar etc påverkar också vår ekonomiska självständig.

Vi driver årligen kampanjen Equal Pay – lika lön för lika arbete – i de flesta av våra 100-talet medlemsländer. Männen tjänar i snitt ca 14 procent mer. Omräknat i en livslön handlar det om ca 3,6 miljoner kronor.

Lönskillnaden mellan kvinnor och män, det så kallade rålönegapet, var 13,5 år 2014. Det framgår av lönestrukturstatistiken som Medlingsinstitutet har tagit fram.

Bygg ett nätverk

Inom BPW möter du yrkeskvinnor i alla åldrar med kunskap, kompetens, och erfarenheter från ett brett spektra av yrkeskategorier. Det vidgar ditt perspektiv, ger dig ny kunskap och ett utökat nätverk lokalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder dessutom möjligheter till: mentorskap, kompetens- och ledarutveckling samt styrelsearbete.

Hälsa

Kvinnors och mäns livslängd, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt. När hälsan tiger still märks också skillnader i vården. Exempelvis är den totala kostnaden för kvinnors läkemedel högre än männens. Den mest markanta skillnaden gäller läkemedel mot depression och annan psykisk ohälsa samt läkemedel mot smärta.

Vi eftersträvar att skapa bättre balans i yrkeslivet genom inspiration men också ökad kunskap för att påverka samhället till en mer jämställd frisk-, hälso- och sjukvård.

Kvinnlig rösträtt

1838 infördes kvinnlig rösträtt i den brittiska kolonin Pitcairn.

1893 Nya Zeeland, den första självständiga nationen i världen att införa kvinnlig rösträtt på nationell nivå.

1902 Australien. Australiens urinvånare aboriginer fick dock inte allmän rösträtt förrän 1962.

1906 Finland (då ett storfurstendöme under ryska tsaren)

1907 Österrike

1913 Norge

1915 Danmark och Island (Island tillhörde då Danmark).

1917 Nederländerna

1918 Storbritannien

1919 Tyskland

1920 USA. Det första presidentvalet där samtliga kvinnor tilläts delta. Svarta kvinnor fick dock, liksom svarta män, i vissa delstater vänta till 1965, då Voting Rights Act genomdrevs.

1921 Sverige

1944 Frankrike