Loading...
Stadgar 2017-12-12T14:02:46+00:00

Våra stadgar

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden antagna vid förbundskongressen
i Helsingborg, 28 mars 2014

Info om sidan

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden – BPW Sweden. Förbundet är anslutet till Business and Professional Women International- BPWI och samverkar med förbund och anslutna klubbar i BPW Europa. Klubbar anslutna till BPW Sweden har namnet BPW med namnet på den ort där klubben är verksam som tillägg.

§ 2 Ändamål

BPW Swedens uppgift är att skapa opinion kring kvinnors situation i yrkes- och samhällslivet, speciellt ur ett genderperspektiv. Förbundet verkar för att kvinnor bättre utnyttjar sina erfarenheter och kunskaper inom yrket, för att möjliggöra jämbördiga förhållanden mellan kvinnor och män inom arbetslivet och samhällslivet i övrigt.

Till uppgifterna hör:

att arbeta för att stärka kvinnors roll inom såväl det offentliga, som det civila samhället.

att motarbeta all form av diskriminering och verka för att mänskliga rättigheter och FN:s kvinnokonvention tillämpas.

att stärka kvinnors yrkesmedvetande och samhällsengagemang

att stödja kvinnors livslånga lärande

att verka för nätverksbyggande mellan kvinnor nationellt och internationellt.

att stödja samarbete nationellt och internationellt, bland annat genom att vara en länk mellan klubbarna och förbund samt anslutna klubbar inom BPW Europe respektive BPW International.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

§ 3 Organisation

BPW Sweden är organiserat i lokala BPW klubbar.

Förbundets högsta beslutande organ är förbundskongressen. Förbundets löpande verksamhet utövas av förbundsstyrelsen.

§ 4 Medlemskap

Medlemmar är lokala klubbar i Sverige.
Direktansluten medlem.

Med direktansluten medlem menar att yrkeskvinnor, boende på orter i Sverige där BPW-klubbar ännu inte finns eller är vilande kan antas som direktansluten medlem i BPW Sweden.

Medlemskap är öppet för alla yrkeskvinnor.

Medlem har rätt att kvarstå efter pensionering.

§ 5 Verksamhetsår

BPW:s verksamhetsår och räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.

§ 6 Revision

Årsredovisning, räkenskaper och förbundsstyrelsens protokoll ska överlämnas till revisorerna senast den 15 februari året efter räkenskapsårets slut.

Därutöver äger revisorerna rätt att ta del av förbundsstyrelsens och eventuellt kommittéers protokoll och övriga handlingar när de så önskar.

Revisorerna ska överlämna sin revisionsberättelse till förbundsstyrelsen senast fyra veckor före kongressen.

§ 7 Firmateckning

Förbundsstyrelsen utser de personer som har rätt att teckna BPW Swedens firma.

§ 8 Förbundskongress

Ordinarie kongress ska årligen hållas före maj månads utgång.

§ 8:1 Extra förbundskongress

Extra kongress kan hållas om förbundsstyrelsen beslutar härom, eller ska hållas om revisorerna eller hälften av de till förbundet anslutna klubbarna begär det.

§ 8:2 Ombud

Klubb med upp till 100 medlemmar har rätt att utse två röstberättigade ombud. Klubb med mer än 100 medlemmar har rätt att utse ytterligare ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar upp till 400 medlemmar. Därefter utses ett ombud per påbörjat 200-tal medlemmar.

Ordförande i lokal klubb bör vara ett av ombuden.

Antalet ombud beräknas på det medlemsantal som klubb redovisat per den 31 december närmast föregående år.

Medlemmar i lokala klubbar samt direktanslutna medlemmar har rätt att närvara som åhörare under kongressen.

§ 8:3 Röstning

Varje ombud och ledamot av förbundsstyrelsen har vid kongress en röst. Ledamöterna av förbundsstyrelsen får inte delta i beslut som gäller ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Kongressen är beslutsmässig då antalet närvarande röstberättigade motsvarar en tredjedel eller mer av det antal röstberättigade som är möjligt enligt stadgarna.

Röstning får inte ske genom fullmakt.

Beslut som fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring och förbundets upplösning då vad som står i § 12 och § 14 gäller. Vid lika röstetal avgör lotten.

Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs eller föreskrivs på annan plats i denna stadga.

§ 8:4 Kallelse

Kallelse till ordinarie förbundskongress utfärdas av förbundsstyrelsen senast två månader före kongressen.

Dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, propositioner, motioner med förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut, verksamhetsplan med budget samt valberedningens förslag ska vara klubbarna tillhanda senast tre veckor före kongressen.

Kallelse till extra förbundskongress, tillsammans med dagordning, ska vara klubbarna tillhanda senast två veckor före mötet. På extra förbundskongress får endast ärenden avgöras som finns upptagna på utsänd dagordning.

§ 8:5 Motioner

Klubb har rätt att till förbundskongressen framlägga motioner. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen.

§ 8:6 Övriga ärenden

Klubb har rätt att senast sex (6) veckor före ordinarie förbundskongress skriftligen anmäla till förbundsstyrelsen ärenden som klubben vill ha med på dagordningen. Beträffande förslag till ändring av förbundets stadgar gäller vad som är stadgat i §12.

§ 8:7 Val

Ordinarie förbundskongress väljer genom sluten omröstning förbundets ordförande för en tid av ett år. Ordförande kan väljas om högst tre gånger i följd. Ledamot kan väljas om två gånger i följd. Styrelseledamot kan väljas till ordförande och i denna egenskap väljas om tre gånger. Styrelseordförande kan väljas som ledamot. Övriga ledamöter kan väljas genom sluten omröstning endast om sådan begärs. Övriga ledamöter samt ersättare väljs för en tid av två år. Halva antalet väljs årligen.

Styrelsens ledamöter och ersättare ska väljas bland BPW-medlemmar utan avseende på medlemskap i viss klubb. Olika yrkesområden och olika delar av landet bör vara representerade.

Ordinarie förbundskongress väljer två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

Ordinarie förbundskongress tillsätter en valberedning utanför förbundsstyrelsen om minst tre ledamöter, varav en väljs till sammankallande.

§ 8:8 Dagordning

Vid ordinarie förbundskongress ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop av ombuden
 2. Val av ordförande och sekreterare för förbundskongressen
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet
 4. Fastställande av dagordning
 5. Förbundskongressens stadgeenliga utlysning
 6. Årsredovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Propositioner, förslag från styrelsen
 10. Motioner från klubbar/medlemmar
 11. Fastställande av årsavgift till BPW Sweden för BPW klubb samt för direktansluten medlem
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Rapport från BPW Europas och BPW Internationals verksamhet
 14. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen (se § 9)
 15. Val av förbundsordförande
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av revisorer och suppleant
 18. Val av valberedning, samt beslut om vem som är sammankallande (se 8:7)
 19. Beslut om kommittéer
 20. Val av förbundets delegater till BPW Europas och BPW Internationals kongresser.
 21. Kan hänskjutas till förbundsstyrelsen att besluta.
 22. Från klubbarna inkomna ärenden
 23. Avslutning av kongressen

§ 9 Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen består av förbundets ordförande och ytterligare minst sex ledamöter.

Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden eller den som i ordförandens ställe leder förhandlingarna.

Förbundsstyrelsen sammanträder minst två gånger per kalenderår.

§ 10 Lokal BPW klubb

Medlemmar utgörs av yrkeskvinnor från skilda verksamhetsområden. Klubbarna planerar och bedriver sin verksamhet med hänsyn till lokala förhållanden. Klubbarna är skyldiga att hålla förbundet underrättat om frågor av vikt för den gemensamma verksamheten samt att till förbundet sända kopior av årsredovisning och revisionsberättelser, årsmötesprotokoll och medlemsförteckning med postadress och e-post adress.

Nystartad klubb antas som medlem i BPW Sweden genom beslut av förbundsstyrelsen.

Klubb där fråga väckts om dess upplösning, ska omedelbart skriftligen underrätta förbundsstyrelsen och ge representant för förbundet möjlighet att överlägga med klubben. Samtliga BPW klubbar ska underrättas om förhållandena och ges möjlighet att stödja en nedläggningshotad klubb.

Nedlagd klubbs tillgångar ska överföras till förbundet för att i första hand användas till klubbens förnyelse. Förvaring av nedlagd klubbs protokoll och övriga handlingar bör lösas i samråd med förbundets sekreterare.

§ 11 Finanser

Klubbarna erlägger den av förbundskongressen fastställda årsavgiften till förbundet senast den 15 mars. Avgiften beräknas efter medlemsantalet per den 31 december närmast föregående år.

För ny medlem som inträder i klubb efter den 1 oktober gäller medlemsavgiften även det kommande året. Denna medlem ska inte inräknas i antalet medlemmar som uppges till förbundet per 31 december det aktuella året.

Nystartad klubb erlägger ej årsavgiften till BPW Sweden inträdesåret.

Ny direktansluten medlem som inträder i BPW Sweden efter den 1 september erlägger medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ 12 Stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 januari.

Förbundsstyrelsens utlåtande eller ändringsförslag ska senast en (1) månad före förbundskongress sändas till klubbarna, som senast två (2) veckor före förbundskongress ska sändas till klubbarna, som senast två (2) veckor före förbundskongress ska inkomma med yttrande över förslaget.

Ändringar av dessa stadgar kan endast ske genom beslut på ordinarie förbundskongress med två tredjedels (2/3) majoritet av närvarande röstberättigade ombud.

§ 13 Styrelsens Ansvar

Styrelsen ansvarar för att handlingar kontinuerligt lämnas för arkivering till landsarkivet.

§ 14 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

För upplösning av förbundet och fråga om fördelning av förbundets tillgångar fordras beslut av två på varandra följande förbundskongresser, varav en ska vara ordinarie förbundskongress med tre fjärdedels (3/4) majoritet av närvarande röstberättigade ombud. Ärendet ska förberedas på sätt som stadgas i § 12.

§ 15 Uteslutning ur förbund/förening

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.

Uteslutning sker om en klubb eller medl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.